• چهره‌های شاخص در ترجمه‌های میان فرهنگی
 • مختصات ترجمه در فضای میان‌فرهنگی
 • ترجمه‌های میان‌فرهنگی درسابقه تاریخی ایران و اسلام
 • عامل اجتماعی در ترجمه مفاهیم فرهنگی و فلسفی
 • عامل سنت در ترجمه مفاهیم فرهنگی و فلسفی
 • عامل زیست‌جهان در ترجمه مفاهیم فرهنگی و فلسفی
 • پیوند سنت‌های فرهنگی-فلسفی با ساختار‌های زبانی و اجتماعی
 • احداث پل‌های مفاهمه به رغم تفاوت‌های ساختاری در عرصه‌های زبانی و اجتماعی
 • کلیات مشترک به رغم تنوع فرهنگ‌ها و فلسفه‌ها
 • مواجهه‌های زبانی و امتزاج افق‌ها
 • سهم کمینه و بیشینه زبان‌ها در تفاهم میان فرهنگ‌های مختلف
 • ترجمه‌پذیری یا ناپذیری ساختار‌های عمیقاً گره خورده به زبان
 • مطالعات یا فلسفه میان‌فرهنگی و مسئله ی فهم از منظر زبان
 • مطالعات یا فلسفه میان فرهنگی و اجتماعی در بستر‌های زبانی
 • مطالعات یا فلسفه میان‌فرهنگی و تنوع زبانی
 • فلسفه‌ورزی و مطالعات علوم‌انسانی در زبان‌های غیر اروپایی