دبیر همایش: دکتر احمد علی حیدری

دبیر علمی همایش: دکتر کورش صفوی

دبیران اجرایی: دکتر ملیکا ترکمان بوترابی / دکتر فرانک هاشمی