گفتگو میان فرهنگ‌ها و دستیابی به زبانی مشترک، بدون تردید یکی از مهم‌ترین دستاوردهای تبادلات میان فرهنگی است. مطالعات میان‌فرهنگی در برقراری ارتباط میان فرهنگ‌ها، از طریق همسازی و تطابق مولفه‌های فرهنگی نقش ویژه‌ای بر عهده می‌گیرد. بررسی و ایجاد حساسیت نسبت به ویژگی‌های متون ترجمه شده از منظر میان فرهنگی، نه تنها از منظر اقتصاد و سیاست، بلکه از منظر فرهنگ و ارتباط میان فرهنگ‌ها نیز، یکی از ملزومات ارتباطات انسانی، ورای مرزها و محدودیت‌ها، در عصر جهانی‌شدن است. به نظر می‌رسد در این مسیر، یعنی شناخت مختصات و امکان‌های ترجمه متون مختلف و بهره‌مندی از ذخایر شناختی دیگران، بدون در نظر گرفتن داده‌های معرفتی و جهان شناختی دیگر ملل بر مبنای رویکرد میان فرهنگی، امکان پذیر نیست. یکی از مهم‌ترین اهداف این همایش، بررسی اهم مسایل ترجمه و ابعاد گوناگون آن در رویکرد میان فرهنگی است.

آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات
1395-11-06
تاریخ اعلام نتیجه داوری چکیده مقالات
1395-11-20
تاریخ شروع ارسال مقالات کامل
1395-12-16
آخرین مهلت ارسال مقالات کامل
1396-02-31
تاریخ اعلام نتیجه داوری مقالات
1395-11-06
تاریخ شروع همایش
1395-12-15
تاریخ پایان همایش
1395-12-15

برگزار کنندگاندانشگاه علامه طباطبائی-دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی

حمایت کنندگان

فرم شرکت در همایش

login